ชื่อ พระครูสุตมงคลวิเทศ
(ณันท์มนัส  แสนเหมือน)
  ฉายา กิตฺติปาโล  ภิกฺขุ
  วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. 3, พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต)
  ภูมิลำเนา นครสวรรค์
  สังกัดวัด วัดนครสวรรค์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง
    จังหวัดนครสวรรค์  60000
  ปฏิบัติศาสนกิจ 2538
  คติประจำตน ฝันไปให้ถึงดวงดาว  แม้สองเท้าจะติดดิน
     
     
 
  ชื่อ พระมหาดำรง พลศรี
  ฉายา ธีรปญฺโญ  ภิกฺขุ
  วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. 6, พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต)
M.A. (Linguistic), M.Phil
  ภูมิลำเนา สุรินทร์
  สังกัดวัด วัดคลองครุปัฏฐวิกร แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
    กรุงเทพมหานคร  10230
  ปฏิบัติศาสนกิจ 2541
  คติประจำตน ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
     
     
 

  ชื่อ พระมหาสุธรรม  อะตะราใจ
  ฉายา สุธมฺโม  ภิกฺขุ
  วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. 6, พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต)
    ศศ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
  ภูมิลำเนา สงขลา
  สังกัดวัด วัดหงษ์ประดิษฐาราม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่
    จังหวัดสงขลา  90110
  พระธรรมทูต รุ่น 13
  ปฏิบัติศาสนกิจ 2550
  คติประจำตน อุปนิสัยสันดาน มีอำนาจยิ่งกว่าการศึกษา
     
 
  ชื่อ พระมหาสำรอง ก้านทอง
  ฉายา สุจิตฺโต  ภิกฺขุ
  วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. 3, พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต)
    ศน.ม. (ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
  ภูมิลำเนา อุบลราชธานี
  สังกัดวัด วัดหงษ์ประดิษฐาราม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่
    จังหวัดสงขลา  90110
  พระธรรมทูต ศตภ
  ปฏิบัติศาสนกิจ 2556
  คติประจำตน อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด
    อยู่ร่วมกับหมู่มิตรให้ระวังวาจา
     
 
  ชื่อ พระมหาวชิรศักดิ์ บุญทองแก้ว
  ฉายา วชิราวุโธ  ภิกฺขุ
  วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ 5, พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต)
  ภูมิลำเนา กระบี่
  สังกัดวัด วัดหงษ์ประดิษฐาราม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่
    จังหวัดสงขลา  90110
  พระธรรมทูต ศตภ
  ปฏิบัติศาสนกิจ 2556
  คติประจำตน เกิดเป็นคน ควรพยายาม
    จนกว่าจะประสพผลสำเร็จ
     


วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วลตัน บีช ฟลอริดา

Wat Mongkolratanaram of Fort Walton Beach
741 Mayflower Avenue
 
Fort Walton Beach, FL 32547-3176
Tel. 850 863-2906  Fax. 850 864-2907